PL EN DE CZ

Posiłek w szkole i w domu

godło 3.jpeg

 

 

Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” 

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Program będzie realizowany w latach 2019-2023.

 Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

- osoby w rodzinie – 600 zł (200% – 1200 zł) przypadającą na każdego członka rodziny,

- osoby samotnej – 776 zł(200% – 1552 zł).

 Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  str  f  a  test  ok  chroniona  bip  s  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
22
czerwca
sobota
Kliknij na wybraną datę