PL EN DE CZ

RODO

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych - adresu poczty elektronicznej oraz informacji zawartych w korespondencji prowadzonej elektronicznie

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) [ dalej:RODO] informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów, tel. (77) 471 10 82, e-mail: ops@baborow.pl dalej: Administrator;

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.ops@baborow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora

 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji, oraz wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonej zgody, poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na podaniu przez Panią/Pana adresu mailowego celem kontaktu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 2. art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, w związku z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na skierowaną przez Panią/Pana korespondencję mailową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku niezbędności realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy.

 4. art. 9 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powstałych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją mailową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze, pomioty świadczące usługi serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć również podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 3. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe rozpatrzenia wniosku.

 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej, lub do ustania zasadności przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. W przypadku kiedy korespondencja będzie zawierała treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości moga być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  test  chroniona  katalog  firm  f  ok  str  bip  a
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
26
maja
niedziela
Kliknij na wybraną datę