PL EN DE CZ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (program 500+)

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  •  w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

  • osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dot. opodatkowania działalności ;

  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

  • dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  bip  katalog  chroniona  firm  ok  a  wyloguj  test  s
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
01
grudnia
wtorek
Kliknij na wybraną datę