PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17354 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 139

 • Informacja- Bank Żywnosci
 • Projekt "powrót do aktywności"
 • SPES
  ... informacji na stronie internetowej:  http://www. ...... spes. ......   ...
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że rozpoczyna się kolejna ...... strybucja żywności Programu Operacyjnego ...... Żywnościowa - Podprogram 2019‼ Zapraszamy do składania oświadczeń kwalifikujących ...... z terenu gminy Baborów do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie ...... dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. ...... Kryterium dochodowe określone w ustawie nie może przekroczyć 200% kryterium ...... uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. ...... sp;1402,00 zł. ...... dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. ...... dla osoby w rodzinie. ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • Zapytanie ofertowe- schronirnie dla osób bezdomnych
  ... ofertowe na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy ......     ZAPYTANIE OFERTOWE   ...... stępca Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w ...... zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie ...... sług schronienia dla osób bezdomnych z terenu ......   1. ...... oraz adres zamawiającego. ...... Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów Tel 77 4036936 ...... ops@baborow. ......   2. ...... Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia ...... stycznia 2004 r. ...... Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. ...... na podstawie art. ......   3. ...... Opis przedmiotu zamówienia. ......   Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i ...... sp;  stosownie do zapisu art. ...... 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. ...... o pomocy społecznej (Dz. ......  w formie : tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla ...... sób bezdomnych, tymczasowego miejsca w ...... miejsca w ogrzewalni, tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla ...... sób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ...... sp; Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...... sług schronienia tj. ...... sp;udzielenie tymczasowego całodobowego ...... schronienia w schronisku dla osób ...... sp;wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków ...... socjalnych dla osób bezdomnych oraz ...... pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu ...... stawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub ...... aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w ...... społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. ...... standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób ...... kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści ...... sschronisko dla osób bezdomnych muszą być ...... z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca ...... w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ...... standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje ...... sób świadczących w nim usługi oraz standard ...... w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do ...... Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... 896) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia ...... interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), ...... sażonym co najmniej w miejsca siedzące. ...... standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje ...... sób świadczących w niej usługi oraz standard ...... w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do ...... Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami ...... udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, ...... sp;które ze względu na wiek, chorobę lub ...... sprawność wymagają częściowej opieki i pomocy ...... zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz ...... zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz ...... pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu ...... stawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub ...... aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w ...... społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. ...... standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób ...... kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści ...... sschronisko dla osób bezdomnych muszą być ...... z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się ...... na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji ...... stracyjnej przyznania pomocy w tej formie ...... schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka ...... społecznej w Baborowie. ...... Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres ...... usługi. ...... W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie ...... usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. ...... Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji ...... stracyjnej bez zbędnej zwłoki. ...... Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie. ...... Pozostałe informacje dotyczące realizacji ...... zamówienia zawierają wzory umów, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. ......   4. ...... Termin wykonania usługi: Usługa ciągła - od stycznia 2020 do grudnia ...... , przy czym: Ogrzewalnia - od stycznia 2020 r. ...... oraz od 1 października 2020 r. ......   5. ...... Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części 3 O udzielenie ...... mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: ...... siadania uprawnień do wykonywania określonej ...... zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, ...... są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego ...... schronienia prowadzonego przez wojewodę ...... skiego, posiadania wiedzy i ...... niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, pozostawania w sytuacji ...... i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie ...... oraz spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem ...... stra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ......   Zamawiający uzna ww. ...... warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż  ...... spełnia ww. ...... warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty. ......   6. ...... Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ...... celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. ...... zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania ...... jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w ...... stępowaniu – oświadczenie zawarte jest w ...... oferty;   7. ...... Opis sposobu obliczenia ceny – dot. ...... części 3 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za ...... zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem ...... oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- zgodnie z ...... oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. ...... Uwaga: w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o ...... mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego ...... spożycia oraz zapewnienie dostępu do ...... szczenia kuchennego umożliwiającego ...... samodzielne przygotowanie posiłku, koszt, ...... posiłku będzie pokrywany na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą. ...... W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej ...... kosztu. ......   8. ...... części 3 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie ...... stępujące kryterium oceny ofert: Cena ...... stkowa (od osoby) oferty brutto: 100% ...... najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. ...... części 3   9. ...... Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy ...... w Ośrodku Pomocy społecznej w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów. ...... Ofertę można składać: drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą ...... na adres e-mail do dnia 19 stycznia 2020 r. ...... do godziny 13:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości  ...... ofertowe–usługi schronienia”  10. ...... sp;  Osoba upoważniona do kontaktu z ...... Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPs tel. ...... 188 ops@baborow. ......   11. ......         ...
 • Apel
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 grudnia 2019r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ...
 • Informacja o wyborze
 • Informator dla osób opuszczających zakłady karne
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 23 grudnia 2019r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ......   Natomiast w dniach 24. ...... OPs będzie nieczynny. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
 • INFORMACJA

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  a  str  s  test  wyloguj  ok  bip  firm  katalog
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
24
lutego
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę