PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 19573 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 204

 • Informacja
  ... się, że dnia 31 października 2023r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ...
 • Apel
  ... DO MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW W sPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY ...... sp; OKREs JEsIENNO- ZIMOWY TO ...... sZY CZAs DLA OsÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI ...... sTARsZYCH, sAMOTNYCH I NIEPEŁNOsPRAWNYCH, ...... NA WYCHŁODZENIE, BĄDŹ BRAK CIEPŁEJ ODZIEŻY sĄ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ...... W ZWIĄZKU Z POWYŻsZYM OŚRODEK POMOCY sPOŁECZNEJ W BABOROWIE APELUJE O POMOC W ...... NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELANIE POMOCY ...... sĄsIEDZKIEJ WYMIENIONYM OsOBOM, ...... PRACOWNIKOM sŁUŻB sPOŁECZNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZYPADKÓW ...... NIEZARADNOŚCI, OsÓB OCZEKUJĄCYCH WsPARCIA. ......   JEDNOCZEŚCIE INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK ...... sPOŁECZNEJ W BABOROWIE UDZIELA WsPRACIA W FORMIE: - sKIEROWANIA OsÓB ...... DO sCHRONIsKA, UDZIELENIA POMOCY W FORMIE POsIŁKU, ...
 • Nabór na stanowisko- Główny Księgowy
  ... s. ...... s ...... s ...... s ...... srodku-pomocy-spolecznej-w-baborowie. ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że w dniach ...... sp;24. ......  przy ul. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki ...... Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej ...... realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w ...... UWAGA: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... sobisty w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 14. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że w dniach ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki ...... Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej ...... realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w ...... UWAGA: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... sobisty w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 02. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 7 kwietnia 2023r. ...... sp;Ośrodek Pomocy społecznej w ......  będzie  czynny do godziny 11:00 ...
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 08 marca 2023r. ...... sp;Ośrodek Pomocy społecznej w ......  będzie  czynny do godziny 12:00 ...
 • Posiłek w szkole i w domu
  ...     Program wieloletni „POsIŁEK W sZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” ......   Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest programem ...... spierania finansowego gmin w zakresie ...... zadań własnych o charakterze obowiązkowym. ......  Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci ...... młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej ...... sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem ...... z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk ...... skich oraz osób dorosłych, w szczególności ...... sób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub ...... sób niepełnosprawnych. ...... Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób ...... rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. ...... Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku: - osoby w rodzinie – 600 ...... na każdego członka rodziny, - osoby samotnej – 776 zł(200% – 1552 zł). ......  Ze środków przekazanych gminom z Programu ...... się wsparcia w szczególności: 1) dzieciom do czasu ...... nauki w szkole podstawowej, 2) uczniom do czasu ukończenia ...... szkoły ponadgimnazjalnej, 3) osobom i ...... znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. ...... 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ...... o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub ...... sprawnym   ...
 • Bank Żywności- kolejna edycja
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2023
  ... OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023 DOFINANsOWANIE 100% - 65 040,00zł Gmina ...... – kolejny raz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka ...... – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, ...... finansowany jest ze środków solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób ...... sprawnych. ...... Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: ...... orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych (Dz. ...... - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie ...... sługi opieki wytchnieniowej. ...... Program jest realizowany w dwóch formach: ...... usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu ...... szkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku ...... sparcia, innym miejscu wskazanym przez ...... stnika Programu lub Realizatora Programu, ...... spełniającym kryteria dostępności, które ...... opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę ...... realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki ...... w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... sc; świadczenia usług opieki ...... pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, ośrodku/placówce wpisanej do ...... stru właściwego wojewody zapewniającej ...... opiekę osobom niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub ...... Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię ...... domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub ...... realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki ...... w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... sc Program opieki wytchnieniowej zapewnia: ...... czasowe odciążenie od codziennych obowiązków ...... się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie ...... związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, ...... tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z ...... o pomocy społecznej (Dz. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub z innych źródeł w ...... realizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... szone są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy ...... społecznej w Baborowie w celu wypełnienia ...... dokumentów, stanowiących załącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 1. ...... orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; Jednostką ...... Program jest Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej w wysokości 65. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi65. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 ...... czy wątpliwości informacji udzieli Ewa Pruszowska -Zastępca Kierownika OPs pod nr tel. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... szukaj? ...... scope=rodzina. ......   ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023
  ... AsYsTENT OsOBIsTY OsOBY NIEPEŁNOsPRAWNEJ – edycja 2023 DOFINANsOWANIE 100% ...... 261 450,00 zł ! ......    Gmina Baborów kolejny raz przystąpiła w tym ...... do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023. ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu solidarnościowego ...... realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki ...... społecznej w wysokości 261 450,00 zł. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 261 450,00 zł. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ...... stępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych ...... oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są: ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ...... stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...... osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ...... osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym ...... stopniu niepełnosprawności albo o ...... stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ...... sprawnych. ...... sp;   W ramach Programu planuje się ...... usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż ...... 000 osób. ...... sp;   Dodatkowym założeniem jest, ...... minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ...... 1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2)  ...... sp;  dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem ...... niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o ...... sprawności: konieczności stałej lub ...... opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną ...... samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna ...... w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) ...... - w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną ...... się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn ...... sprawności) i trudnościami związanymi z ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 ......   W razie pytań informacji udzieli Ewa ...... szowska - Zastępca Kierownika OPs w Baborowie ......   szczegółowe informacje dotyczące programu do ...... na stronie: https://www. ...... systent-osobisty-osoby. ......   ...
 • Informacja- Bank Żywności Opole
  ...   ...
 • Efekty Banku Żywności- Podprogram 2021

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  bip  f  katalog  a  firm  chroniona  test  s  ok
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
29
listopada
środa
Kliknij na wybraną datę