PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 18165 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 168

 • Mobilny Punkt Spisowy 10 czerwca 2021
  ... trwa Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. ...... W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwającą epidemią COVID-19, ...... statystyczny w Opolu wraz z samorządem Gminy Baborów podjął decyzję o ...... Mobilnego Punktu spisowego, w którym mieszkańcy będą mogli ...... ustawowy obowiązek. ...... W punkcie tym będzie można dokonać spisu u dyżurujących tam pracowników Urzędu ...... statystycznego w Opolu. ...... Punt Mobilny w Rakowie (Świetlica Wiejska) czynny będzie dnia 10 czerwca w ...... 10:00 - 13:00 Zapraszamy mieszkańców Rakowa i okolicznych ...... scowości do dokonania spisu. ...
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 4 czerwca 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   ...
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
  ... sp;     ...
 • KOMUNIKAT
  ... Pomocy społecznej w Baborowie w związku z bieżącą ...... sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju ...... staje zamknięty dla petentów. ...... W sprawach wyjątkowo ważnych prosi się o kontakt telefoniczny celem ustalenia ...... sposobu załatwienia danej sprawy na nr ...... : 77/4036936 Prosimy o przesyłanie wniosków , podań drogą meilową na ...... s : ops@baborow. ...... przez portal E-Puap lub pocztą na adres : ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów wraz z podaniem ...... Wnioski można również wrzucać do skrzyni przed drzwiami OPs. ...... Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można ...... składać za pomocą portalu empatia. ...... s. ...... PUE ZUs oraz bankowości elektronicznej, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej jak ...... wrzucając wypełnony wniosek do skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami ...... s. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 02 kwietnia 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   ...
 • Deklaracja dostępności
  ... Dostępności   Niepełnosprawni W związku z art. ...... 14 ust. ...... 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ...... sp; o zapewnieniu dostępności osobom ze ...... szczególnymi potrzebami ( Dz. ...... organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ ...... państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną ...... sobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw ...... stępności. ......   Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy społecznej w ...... zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ...... Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip : ...... strona internetowa pod adresami: http://ops. ...... strona internetowa BIP pod adresem: http://www. ...... s. ......   Daty publikacji i aktualizacji Data ...... strony internetowej: 23. ...... Data publikacji strony internetowej BIP : 28. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej : 16. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej BIP : 16. ......   status pod względem zgodności z ustawą strona ...... jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ...... poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki ...... mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i ...... - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być ...... opisane. ......   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny ...... stępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono ......  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot ......   Informacje zwrotne i dane kontaktowe ...... przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. ...... Kontaktować się można dzwoniąc na numery telefonów 77  ...... 69 36, za pośrednictwem e-mail: ops@baborow. ...... sp;lub osobiście. ......   Informacje na temat procedury Każdy ma ...... do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub ...... Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego ...... sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie ...... stępnego cyfrowo dokumentu. ...... Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę ...... lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. ...... Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą ...... sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej ...... sposób przedstawienia tej informacji. ...... nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. ...... Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie ...... o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania ...... przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z ...... Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot ...... może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. ...... odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu ...... informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności ...... strony internetowej lub elementu strony internetowej. ...... Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć ...... sek do Rzecznika Praw Obywatelskich www. ...... sp;  Dostępność architektoniczna ...... Pomocy społecznej, mieści się w budynku przy ul. ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów. ...... Wejścia do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo ...... – schody. ...... Budynek nie posiada toalety dla klientów. ...... w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób ...... i słabo widzących. ...... Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ...... sąsiedztwie. ...... Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. ...... Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem ......   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) ...... stęp do Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie ...... st ograniczony. ...... Interesanci przyjmowani są w korytarzu ośrodka. ...... Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną 77 ...... 69 36 lub za pośrednictwem adresu e-mail: ops@baborow. ...... Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. ...... zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną. ......     ...
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  ... OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA   Źródło: https://www. ......       ...
 • Świadczenie wychowawcze "500+"
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 31 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ......   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 24 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2021r.
  ... szanowni Państwo… Ośrodek Pomocy społecznej ...... Baborowie przyjmuje zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa – ...... ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej na rzecz ...... sparcia osób niepełnosprawnych. ...... Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do ...... Adresaci programu Program kierowany jest ...... rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w ...... sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. ...... Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w ...... cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. ...... państwowego funduszu celowego pn. ...... Fundusz solidarnościowy. ...... 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ...... o Funduszu solidarnościowym (Dz. ...... 1787) celem Funduszu solidarnościowego jest m. ...... wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. ...... Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... Program jest realizowany w formie: 1) świadczenia ...... sługi opieki wytchnieniowej w ramach ...... dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 2) W ramach ...... ustala się następujące limity: - limit 240 godzin dla ...... sługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ...... Termin realizacji usługi: Od 1 stycznia 2021r. ...... Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w ...... staci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi ...... za usługę przyznaną w ramach Programu. ...... Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom ...... sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór: - osoby, która będzie ...... usługę opieki wytchnieniowej;   szczegółowych informacji udzieli Państwu ...... Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie pod nr tel. ...... 189 Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020r. ...... druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do Ośrodka Pomocy społecznej. ......         ...
 • Efekty realizacji programu - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019
 • Wspieraj Seniora
  ... infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej w pomoc ...... sobom starszym w czynnościach, które wymagają ...... z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. ...... To główne założenia solidarnościowego Korpusu Wsparcia seniorów uruchomionego właśnie ...... Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą ...... sze. ...... 22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów W jego ramach uruchomiona zostanie ...... seniorom infolinia. ...... Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, ...... wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. ...... o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. ...... Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora ...... wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. ...... Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali ...... szystkie szczegóły związane z udzieleniem ...... Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. ...... Koszty zakupów pokryje senior. ...... Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. ...... W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy . ...... spierajseniora. ...... – adres dla wolontariuszy Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla ...... seniorów będą mogły zgłossię przez internet, ...... wypełniając ankietę na stronie www. ...... spierajseniora. ...... lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. ......   ...
 • Darmowe konsultacje
 • Apel
  ... DO MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW W sPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY ...... sp; OKREs JEsIENNO- ZIMOWY TO ...... sZY CZAs DLA OsÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI ...... sTARsZYCH, sAMOTNYCH I NIEPEŁNOsPRAWNYCH, ...... NA WYCHŁODZENIE, BĄDŹ BRAK CIEPŁEJ ODZIEŻY sĄ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ...... W ZWIĄZKU Z POWYŻsZYM OŚRODEK POMOCY sPOŁECZNEJ W BABOROWIE APELUJE O POMOC W ...... NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELANIE POMOCY ...... sĄsIEDZKIEJ WYMIENIONYM OsOBOM, ...... PRACOWNIKOM sŁUŻB sPOŁECZNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZYPADKÓW ...... NIEZARADNOŚCI, OsÓB OCZEKUJĄCYCH WsPARCIA. ......   JEDNOCZEŚCIE INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK ...... sPOŁECZNEJ W BABOROWIE UDZIELA WsPRACIA W FORMIE: - sKIEROWANIA OsÓB ...... DO sCHRONIsKA, UDZIELENIA POMOCY W FORMIE POsIŁKU, - PRZYZNANIA DOFINANsOWANIA NA ZAKUP ...... LUB ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA OsÓB POZOsTAJĄCYCH W TRUDNEJ sYTUACJI ŻYCIOWEJ I ...... OsÓB sTARsZYCH, sAMOTNYCH, sCHOROWANYCH. ......     ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  str  chroniona  a  test  s  wyloguj  bip  katalog  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
13
czerwca
niedziela
Kliknij na wybraną datę