PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6683 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 168

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  ... aM OPERaCYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWa   ...... a/podprogram-2020   ...
 • Świadczenie wychowawcze "500+"
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 31 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 24 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2021r.
  ... anowni Państwo… Ośrodek Pomocy Społecznej w ...... aborowie przyjmuje zgłoszenia do programu ...... a Wytchnieniowa – edycja 2021r. ...... Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. ...... Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody w ...... do 31 grudnia 2020r. ...... adresaci programu Program kierowany jest do członków rodzin lub ...... którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu ...... opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, ...... a także nad osobami ze znacznym stopniem ...... awności oraz podniesienia swoich umiejętności ...... wiedzy w tym zakresie. ...... Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje ...... w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. ...... państwowego funduszu celowego pn. ...... Fundusz Solidarnościowy. ...... Zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ...... o Funduszu Solidarnościowym (Dz. ...... 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. ...... wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. ...... Cele Programu Głównym celem Programu jest ...... arcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: 1) ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem ...... awności oraz orzeczeniami równoważnymi. ...... Program jest realizowany w formie: 1) świadczenia usługi opieki ...... w ramach pobytu dziennego w: miejscu ...... amieszkania osoby niepełnosprawnej, 2) ...... ramach Programu ustala się następujące limity: - limit 240 godzin dla ...... opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 3. ...... Termin realizacji usługi: Od 1 stycznia 2021r. ...... do 31 grudnia 2021r. ...... Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki ...... nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. ...... Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom ...... awującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ...... równoważnym samodzielny wybór: - osoby, która będzie ...... adczyć usługę opieki wytchnieniowej;   ...... Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ...... aborowie pod nr tel. ...... 189 Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020r. ...... W załączeniu niezbędne druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do ...... a Pomocy Społecznej. ...... Druki do pobrania: ...
 • Efekty realizacji programu - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019
 • Wspieraj Seniora
  ... ana infolinia dla seniorów, wsparcie ...... ariuszy, pracowników pomocy społecznej w pomoc ...... starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są ...... panującą pandemię. ...... To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów ...... właśnie przez rząd. ...... Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze. ...... 22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów W jego ramach uruchomiona ...... anie dedykowana seniorom infolinia. ...... Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w ...... ach, które wymagają wyjścia z domu, a które ...... są przez panującą pandemię. ...... Mowa m. ...... o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. ...... Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego ...... arcia do ośrodka pomocy społecznej w danej ...... Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie ...... ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. ...... Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. ...... Koszty zakupów pokryje senior. ...... Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. ...... roku życia. ...... W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy . ...... ajseniora. ...... – adres dla wolontariuszy Osoby, które chcą włączyć się w ...... dla seniorów będą mogły zgłosić się przez ...... wypełniając ankietę na stronie www. ...... ajseniora. ...... lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. ...
 • Darmowe konsultacje
 • Apel
  ... aPEL DO MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW W ...... aWIE ŁaGODZENIa NEGaTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY ...... OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NaJTRUDNIEJSZY CZaS DLa OSÓB BEZDOMNYCH a TaKŻE ...... STaRSZYCH, SaMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRaWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU Na WYCHŁODZENIE, BĄDŹ ...... aK CIEPŁEJ ODZIEŻY SĄ NaRaŻONE Na BEZPOŚREDNIE ...... aGROŻENIE ŻYCIa. ...... Z POWYŻSZYM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE aPELUJE O POMOC W ŁaGODZENIU ...... aTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELaNIE ...... SĄSIEDZKIEJ WYMIENIONYM OSOBOM, -PRZEKaZaNIE PRaCOWNIKOM SŁUŻB SPOŁECZNYCH INFORMaCJI ...... a TEMaT PRZYPaDKÓW BEZDOMNOŚCI, NIEZaRaDNOŚCI, ...... OCZEKUJĄCYCH WSPaRCIa. ...... INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE UDZIELa WSPRaCIa W FORMIE: - ...... aNIa OSÓB BEZDOMNYCH DO SCHRONISKa, UDZIELENIa ...... W FORMIE POSIŁKU, - PRZYZNaNIa DOFINaNSOWaNIa Na ZaKUP OPaŁU LUB ODZIEŻY ZIMOWEJ DLa ...... POZOSTaJĄCYCH W TRUDNEJ SYTUaCJI ŻYCIOWEJ I MaTERIaLNEJ, OSÓB STaRSZYCH, SaMOTNYCH, ...... aNYCH. ...
 • Bank Żywności
 • Kolonie letnie dla dzieci rolników w wieku 7-16 lat
  ... anowni Państwo, Stowarzyszenie im. ...... Teresy Kras za pośrednictwem OPS w Baborowie organizuje kolonie letnie dla dzieci ...... w wieku 7-16 lat. ...... Dotacje na ten cel są z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. ...... W tym roku chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję na wypoczynek letni dla ...... rolników z Gminy Baborów. ...... liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10. ...... Opłata dla dzieci rolników: 400 zł Wszelkie ...... acje oraz program kolonii dostępny w OPS. ...... Z uwagi na krótki termin kompletowania dokumentów prosimy rodziców o jak najszybsze ...... aszanie dzieci na kolonie do Ośrodka Pomocy ...... w Baborowie. ...
 • Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni"
  ... sali widowiskowej w Baborowie odbyły się warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni". ...... Nie marnuj jedzenia ani wartości odżywczych” jako kontynuacja ...... alizacji Działań Towarzyszących w ramach POPŻ ...... am 2019 - Bank Żywności Opole. ...... W warsztatach tych wzięły udział osoby zakwalifikowane do podprogramu. ...... Dziękujemy pracownikom Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie ...... a udostępnienie i przygotowanie sali. ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje: Od lipca 2020 r. ...... (tylko elektronicznie) od sierpnia (elektronicznie i papierowo) składać należy ...... na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021 na:   - ...... am „Dobry Start” - zasiłek rodzinny wraz z ...... atkami - fundusz alimentacyjny   ...... o świadczenie wychowawcze (500+) składamy tylko na nowo urodzone dzieci. ......   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry Start” (300+) można ...... adać od 1 lipca 2020 r. ...... (wyłącznie elektronicznie) od sierpnia 2020r. ...... również w wersji papierowej do dnia 30 listopada 2020 r. ...... Drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https: ...... atia. ...... oraz systemu bankowości elektronicznej . ...... Wnioski do pobrania i druku na stronie https://www. ...... a/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start ...... Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na okres ...... adczeniowy 2020/2021 można pobrać i wydrukować ...... strony Ministerstwa Rodziny https://www. ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... ania-takze-na-okres-20182019   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 12 czerwca 2020r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  str  chroniona  bip  katalog  test  wyloguj  s  ok  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
07
marca
niedziela
Kliknij na wybraną datę