PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 9015 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 214

 • Informacja
  ... się, że dnia 31 października 2023r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • Apel
  ... aPEL DO MIESZKaŃCÓW GMINY BaBORÓW W ...... aWIE ŁaGODZENIa NEGaTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY ...... OKRES JESIENNO- ZIMOWY TO NaJTRUDNIEJSZY CZaS DLa OSÓB BEZDOMNYCH a TaKŻE ...... STaRSZYCH, SaMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRaWNYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDU Na WYCHŁODZENIE, BĄDŹ ...... aK CIEPŁEJ ODZIEŻY SĄ NaRaŻONE Na BEZPOŚREDNIE ...... aGROŻENIE ŻYCIa. ...... Z POWYŻSZYM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE aPELUJE O POMOC W ŁaGODZENIU ...... aTYWNYCH SKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELaNIE ...... SĄSIEDZKIEJ WYMIENIONYM OSOBOM, -PRZEKaZaNIE PRaCOWNIKOM SŁUŻB SPOŁECZNYCH INFORMaCJI ...... a TEMaT PRZYPaDKÓW BEZDOMNOŚCI, NIEZaRaDNOŚCI, ...... OCZEKUJĄCYCH WSPaRCIa. ...... INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BaBOROWIE UDZIELa WSPRaCIa W FORMIE: - ...... aNIa OSÓB BEZDOMNYCH DO SCHRONISKa, UDZIELENIa ...
 • Nabór na stanowisko- Główny Księgowy
  ... aborow. ...... a ...... a ...... a ...... aborowie. ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 24. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 14. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że w dniach od 14. ...... a dnia 16. ...... Witosa (Myjnia ZUK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ...... Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus. ...... Prosimy osoby zakwalifikowane o odbiór żywności w wyznaczonych dniach. ...... UWaGa: osoby mieszkające w sołectwach gminy Baborów proszone są o odbiór ...... w/w dniach. ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 02. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny . ...
 • Informacja
  ... się, że dnia 7 kwietnia 2023r. ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • INFORMACJA
  ... się, że dnia 08 marca 2023r. ...... a) Ośrodek Pomocy  ...... Baborowie  będzie  czynny do godziny ...
 • Posiłek w szkole i w domu
  ...     Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na ...... ata 2019-2023”   Wieloletni ...... am rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest ...... amem wspierania finansowego gmin w zakresie ...... alizacji zadań własnych o charakterze ...... Program będzie realizowany w latach 2019-2023. ......  Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z ...... o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze ...... z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, ...... w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób ...... awnych. ...... Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie ...... arujących i osób w rodzinie oraz dzieci i ...... Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku: - osoby w rodzinie – 600 zł (200% – ...... zł) przypadającą na każdego członka rodziny, - osoby samotnej – 776 zł(200% – ......  Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w ...... 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 2) uczniom do ...... asu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3) ...... i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. ...... 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ...... o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub ...... awnym   ...
 • Bank Żywności- kolejna edycja
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2023
  ... OPIEKa WYTCHNIENIOWa - edycja 2023 DOFINaNSOWaNIE 100% - 65 040, ...... Gmina Baborów – kolejny raz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka ...... a” – edycja 2023 ogłoszonego przez ...... Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany ...... ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. ...... Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: ...... o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z ...... a, zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. ...... - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki ...... Program jest realizowany w dwóch formach: świadczenia usług opieki ...... w ramach pobytu dziennego w: miejscu ...... amieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku ...... arcia, innym miejscu wskazanym przez ...... a Programu lub Realizatora Programu, ...... ającym kryteria dostępności, które otrzyma ...... opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie ...... przez gminę lub powiat uchwały w przypadku braku możliwości realizacji opieki ...... w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum ...... alnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu ...... ałodobowego w: ośrodku wsparcia, ...... acówce wpisanej do rejestru właściwego ...... zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, ...... miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym ...... a dostępności, które otrzyma pozytywną opinię ...... atu, domu pomocy społecznej na podstawie ...... uchwały przez gminę lub powiat, w przypadku braku możliwości realizacji opieki ...... w miejscach, o których mowa w lit. ...... a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum ...... alnym (COM), w przypadku posiadania wolnych ...... Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych ...... łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ...... awienie kondycji zdrowotnej, która w związku z ...... długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. ...... Przyznana usługa jest nieodpłatna. ...... Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: ...... opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ...... awie z dnia 12 marca 2004 r. ...... usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach ...... alizacji usługi opieki wytchnieniowej. ...... Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej ...... są o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w celu ...... a niezbędnych dokumentów, stanowiących ...... ałącznik do Programu. ...... Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć: 1. ...... orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego; Jednostką ...... alizującą Program jest Ośrodek Pomocy ...... w Baborowie. ...... Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu ...... arnościowego na realizację zadania w ramach ...... Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 65. ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi65. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ...... W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzieli Ewa Pruszowska -Zastępca ...... a OPS pod nr tel. ...... 77/ 4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ...... Więcej informacji na stronie: https://www. ...... aj? ...... a. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023
  ... aSYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRaWNEJ – edycja 2023 DOFINaNSOWaNIE 100% - ......    Gmina Baborów kolejny raz przystąpiła w tym roku do realizacji ...... amu "asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" ...... edycja 2023. ...... Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na ...... alizację zadania w ramach resortowego Programu ...... a Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości ...... Koszt całkowity inwestycji wynosi 261 450,00 zł. ...... Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ...... wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu ...... życiu społecznym, których adresatami są: dzieci do 16. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności ...... ałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej ...... w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ...... az konieczności stałego współudziału na co ...... opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby ...... awne posiadające orzeczenie: o ...... acznym stopniu niepełnosprawności albo o ...... arkowanym stopniu niepełnosprawności albo ...... aktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi ...... a i b, zgodnie z art. ...... 5 i art. ...... 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ...... o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ...... W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi asystencji osobistej dla osób ...... awnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 15 ...... Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły ...... wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ...... 1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ...... dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności ...... ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o ...... awności: konieczności stałej lub długotrwałej ...... lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej ...... oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego ...... a, rehabilitacji i edukacji) - w tym osoby ...... niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność ...... rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn ...... awności) i trudnościami związanymi z ...... i komunikacją. ...... Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ......   W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca ...... a OPS w Baborowie pod nr tel. ...... 77/4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7. ......   Szczegółowe informacje dotyczące programu do pobrania na stronie: ...... asystent-osobisty-osoby. ...
 • Informacja- Bank Żywności Opole
 • Efekty Banku Żywności- Podprogram 2021

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
f  katalog  a  firm  chroniona  test  bip  s  str  ok
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
29
listopada
środa
Kliknij na wybraną datę