PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5907 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 142

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że rozpoczyna się ...... a dystrybucja żywności Programu ...... acyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019‼ ...... Zapraszamy do składania oświadczeń kwalifikujących rodziny z terenu gminy Baborów ...... skorzystania ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie ...... ana w formie paczek żywnościowych. ...... Kryterium dochodowe określone w ustawie nie może przekroczyć 200% kryterium ...... uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. ...... dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. ...... dla osoby w rodzinie. ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • Zapytanie ofertowe- schronirnie dla osób bezdomnych
  ... apytanie ofertowe na: Świadczenie usług ...... a dla osób bezdomnych z terenu Gminy Baborów w ...... Baborów dnia 08. ......     ZaPYTaNIE OFERTOWE   Zastępca Kierownika ...... a Pomocy Społecznej w Baborowie zaprasza do ...... a oferty na: Świadczenie usług schronienia ...... a osób bezdomnych z terenu Gminy Baborów w ...... azwa oraz adres zamawiającego. ...... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów Tel 77 4036936 email: ops@baborow. ...... Tryb udzielania zamówienia. ...... Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 ...... a 2004 r. ...... Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. ...... na podstawie art. ...... Opis przedmiotu zamówienia. ......   Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i ...... stosownie do zapisu art. ...... 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. ......  w formie : tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla osób ...... tymczasowego miejsca w noclegowni miejsca w ogrzewalni, ...... tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami ......   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. ...... tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z ...... apewnieniem niezbędnych warunków socjalnych ...... a osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy ...... alnej mającej na celu pomoc w załatwianiu ...... awowych spraw życiowych, rozwinięcie lub ...... aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do ...... a w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych ...... Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, ...... alifikacje osób świadczących w nim usługi oraz ...... andard obiektu, w którym mieści się schronisko ...... a osób bezdomnych muszą być zgodne z ...... ałącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra ...... Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci ...... a noclegowego w lokalu/noclegowni, ...... ającego spędzenie nocy w warunkach ...... arantujących ochronę życia i zdrowia. ...... Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób ...... adczących w nim usługi oraz standard obiektu, ...... których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do ...... a Ministra Rodziny, Pracy i Polityki ...... z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... 896) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia ...... ającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w  ...... anym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym ...... najmniej w miejsca siedzące. ...... Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób ...... adczących w niej usługi oraz standard obiektu, ...... których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do ...... a Ministra Rodziny, Pracy i Polityki ...... z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z ...... ami opiekuńczymi tj. ...... udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób ...... ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w ...... aspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz ...... zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie ...... acy socjalnej mającej na celu pomoc w ...... ałatwianiu podstawowych spraw życiowych, ...... lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do ...... a w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych ...... Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, ...... alifikacje osób świadczących w nim usługi oraz ...... andard obiektu, w którym mieści się schronisko ...... a osób bezdomnych muszą być zgodne z ...... ałącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra ...... Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej ...... a odbywa się będzie na podstawie skierowania ...... schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej ...... udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy ...... w Baborowie. ...... Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres ...... adczenia usługi. ...... W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w ...... arciu o dane przekazane faksem i ...... lub e-mailem. ...... Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią ...... administracyjnej bez zbędnej zwłoki. ...... Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie. ...... Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają wzory ...... stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. ...... Termin wykonania usługi: Usługa ciągła - od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. ...... , przy czym: Ogrzewalnia - od stycznia 2020 r. ...... do 30 kwietnia 2020 r. ...... oraz od 1 października 2020 r. ...... do 31 grudnia 2020 r. ...... Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części 3 O udzielenie ...... amówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ...... ają warunki dotyczące: posiadania ...... awnień do wykonywania określonej działalności ...... czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa naadają ...... ich posiadania, są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających ...... asowego schronienia prowadzonego przez ...... opolskiego, posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego ...... ania usługi, pozostawania w sytuacji ...... i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia, oraz ...... spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem ...... a Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...... kwietnia 2018 r. ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ......   Zamawiający uzna ww. ...... warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. ...... warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty. ...... Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w ...... aniu W celu potwierdzenia spełniania ...... arunków, o których mowa w pkt. ...... 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania ...... any jest złożyć: oświadczenie, że ...... awca spełnia warunki udziału w postępowaniu – ...... adczenie zawarte jest w treści oferty; ...... Opis sposobu obliczenia ceny – dot. ...... części 3 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za ...... anie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie ...... i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- ...... z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. ...... Uwaga: w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o ...... mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia ...... w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. ...... 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie ...... jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego ...... ającego samodzielne przygotowanie posiłku, ...... ciepłego posiłku będzie pokrywany na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą. ...... W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej ...... ać ww. ...... Kryteria oceny oferty – dot. ...... części 3 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować ...... następujące kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto:  ...... Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. ...... Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w  ...... Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów. ...... Ofertę można składać: drogą pocztową, przesyłką kurierską, ...... drogą elektroniczną na adres e-mail do dnia 19 stycznia 2020 r. ...... do godziny 13:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości  ...... apytanie ofertowe–usługi schronienia”  ...... a upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: ...... a Pruszowska - Zastępca Kierownika OPS tel. ...... 188 ops@baborow. ...... Załączniki do zapytania ofertowego: ...
 • Apel
 • Informacja
  ... się, że dnia 31 grudnia 2019r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • Informacja o wyborze
 • Informator dla osób opuszczających zakłady karne
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 23 grudnia 2019r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 14. ......   Natomiast w dniach 24. ...
 • Informacja
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
 • INFORMACJA
 • RODO
  ... acje o przetwarzaniu danych   Na ...... awie art. ...... 13 i art. ...... 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...... a 27 kwietnia 2016r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... arzaniem danych osobowych i w sprawie ...... przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne ...... o ochronie danych )(Dz. ...... administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:     ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów       2. ...... W sprawach związanych z Pani/Pana danymi kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, ...... e-mail: ops@baborow. ...... Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań ...... a podstawie: ustawy z dnia 12 marca ...... ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. ...... o dodatkach mieszkaniowych (Dz. ...... ustawy z dnia 7 września 1991r. ...... o systemie oświaty (Dz. ...... ustawy z dnia 7 września 2007r. ...... o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. ...... ustawy z dnia 28 listopada 2003r. ...... o świadczeniach rodzinnych (Dz. ...... ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ...... o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. ...... ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. ...... o karcie dużej rodziny (Dz. ...... ustawy z dnia 11 lutego 2016r. ...... o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. ...... ustawy z dnia 4 listopada 2016r. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. ...... 473) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. ...... Prawo energetyczne (Dz. ...... ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. ...... o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. ...... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ...... w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "DOBRY STaRT" ...... ały z dnia 10 grudnia 2013r. ...... Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania ...... ansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc ...... aństwa w zakresie dożywiania” na lata ...... Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty ...... uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zarządcy ...... ali mieszkaniowych podmioty ...... i utrzymujące sieć telekomunikacyjną OPS Baborów podmioty świadczące OPS Baborów ...... prawną podmioty świadczące OPS Baborów usługi informatyczne ...... ani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ...... asie określonym przepisami prawa, zgodnie z ...... kancelaryjną Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ...... sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo ...... a sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w ...... momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ...... awie zgody przed jej cofnięciem Ma ...... ani/Pan prawo wniesienia skargi do organu ...... adzorczego tj. ...... Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ...... ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w ...... 3 W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował ...... automatyzowanych decyzji, w tym decyzji ...... wynikiem profilowania. ...
 • Program "Dobry Strat""- 300+
  ... od 1 lipca 2019r. ...... można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. ...... Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą ...... aznych użytkownikowi narzędzi: portal ...... a”, systemy bankowe, Forma ...... a jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ ...... ala im złożyć wniosek dużo szybciej (już od 1 ...... a 2019r. ...... Dla kogo wsparcie? ...... Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w ...... podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. ...... Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ...... a przez nie 24 roku życia. ...... Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie ...... policealnych i szkół dla dorosłych. ...... Uwagi do wypełniania wniosku: Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, ...... której dziecko będzie uczęszczać od września 2019r. ...... rodzaj szkoły nazwa szkoły adres szkoły Warto podać we wniosku swój ...... ail, aby otrzymać informację o przyznaniu ...... adczenia Dobry Start dla Ucznia. ...... Tradycyjna metoda składania wniosku: Wnioski o świadczenie „Dobry ...... art dla Ucznia” w formie tradycyjnej ...... apierowej) będzie można składać dopiero od 1 ...... a 2019r. ...... Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada ...... Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  firm  test  katalog  wyloguj  chroniona  bip  a  str  ok
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
26
stycznia
niedziela
Kliknij na wybraną datę