PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7001 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 175

 • Mobilny Punkt Spisowy 10 czerwca 2021
  ... 1 kwietnia 2021 r. ...... trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań ...... W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwającą epidemią COVID-19, Urząd ...... atystyczny w Opolu wraz z samorządem Gminy ...... aborów podjął decyzję o utworzeniu ...... w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. ...... W punkcie tym będzie można dokonać spisu u dyżurujących tam pracowników Urzędu ...... atystycznego w Opolu. ...... Punt Mobilny w Rakowie (Świetlica Wiejska) czynny będzie dnia 10 czerwca w ...... ach 10:00 - 13:00 Zapraszamy mieszkańców ...... akowa i okolicznych miejscowości do ...... ania spisu. ...
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 4 czerwca 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • INFORMACJA
 • KOMUNIKAT
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie w związku z bieżącą sytuacją ...... anitarno-epidemiologiczną w kraju zostaje ...... amknięty dla petentów. ...... W sprawach wyjątkowo ważnych prosi się o kontakt telefoniczny celem ...... alenia sposobu załatwienia danej sprawy na nr ...... : 77/4036936 Prosimy o przesyłanie wniosków , podań drogą meilową na adres : ...... aborow. ...... przez portal E-Puap lub pocztą na adres : ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów wraz z podaniem numeru telefonu do kontaktu. ...... Wnioski można również wrzucać do skrzyni przed drzwiami OPS. ...... Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można składać za pomocą portalu ...... atia. ...... PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, listownie za ...... Poczty Polskiej jak również wrzucając wypełnony wniosek do skrzynki podawczej ...... przed drzwiami OPS. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 02 kwietnia 2021r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Deklaracja dostępności
  ... aracja Dostępności   ...... awni W związku z art. ...... 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ...... o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi ...... ami ( Dz. ...... 1062 ), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji ...... i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i ...... ały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą ...... koordynatora do spraw dostępności. ......   Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w ...... aborowie zobowiązuje się zapewnić dostępność ...... strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. ...... Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip : ...... Strona internetowa pod adresami: http://ops. ...... aborow. ...... Strona internetowa BIP pod adresem: http://www. ...... aborow. ......   Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: ...... Data publikacji strony internetowej BIP : 28. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej : 16. ...... Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej BIP : 16. ......   Status pod względem zgodności z ustawą Strona ...... a jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 ...... a 2019 r. ...... o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z ...... poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki ...... mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak ...... (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą ...... nieprawidłowo opisane. ......   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej ...... adczenie sporządzono dnia: 01. ......  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot ......   Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością ...... internetowej prosimy o kontakt. ...... Kontaktować się można dzwoniąc na numery telefonów 77 403 69 36, za ...... e-mail: ops@baborow. ......   Informacje na temat procedury Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem ...... apewnienia dostępności cyfrowej strony ...... lub jakiegoś ich elementu. ...... Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, ...... a przykład przez odczytanie niedostępnego ...... Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę ...... lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. ...... Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą ...... alternatywnego sposobu dostępu, powinna także ...... dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ...... Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 ...... od dnia wystąpienia z żądaniem. ...... Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot ...... niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ...... czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. ...... Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest ...... podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. ...... W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ...... ania zapewnienia dostępności lub ...... alternatywnego sposobu dostępu do informacji, ...... żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej ...... Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć ...... do Rzecznika Praw Obywatelskich www. ......  Dostępność architektoniczna Ośrodek Pomocy Społecznej, mieści się w ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów. ...... Do budynku prowadzi jedno wejście. ...... Wejścia do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo utrudnienia – ...... Budynek nie posiada toalety dla klientów. ...... W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w ...... powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. ...... Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim ...... Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. ...... Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem ...... W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej. ......   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do ...... a Pomocy Społecznej w Baborowie jest ...... aniczony. ...... Interesanci przyjmowani są w korytarzu ośrodka. ...... Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną 77 403 69 36 lub za ...... adresu e-mail: ops@baborow. ...... Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. ...... po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć ...... ałożoną maseczkę ochronną. ...
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  ... aM OPERaCYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWa   ...... a/podprogram-2020   ...
 • Świadczenie wychowawcze "500+"
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 31 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 12. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 24 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2021r.
  ... anowni Państwo… Ośrodek Pomocy Społecznej w ...... aborowie przyjmuje zgłoszenia do programu ...... a Wytchnieniowa – edycja 2021r. ...... Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. ...... Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody w ...... do 31 grudnia 2020r. ...... adresaci programu Program kierowany jest do członków rodzin lub ...... którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu ...... opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, ...... a także nad osobami ze znacznym stopniem ...... awności oraz podniesienia swoich umiejętności ...... wiedzy w tym zakresie. ...... Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje ...... w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. ...... państwowego funduszu celowego pn. ...... Fundusz Solidarnościowy. ...... Zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ...... o Funduszu Solidarnościowym (Dz. ...... 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. ...... wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. ...... Cele Programu Głównym celem Programu jest ...... arcie członków rodzin lub opiekunów ...... awujących bezpośrednią opiekę nad: 1) ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem ...... awności oraz orzeczeniami równoważnymi. ...... Program jest realizowany w formie: 1) świadczenia usługi opieki ...... w ramach pobytu dziennego w: miejscu ...... amieszkania osoby niepełnosprawnej, 2) ...... ramach Programu ustala się następujące limity: - limit 240 godzin dla ...... opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 3. ...... Termin realizacji usługi: Od 1 stycznia 2021r. ...... do 31 grudnia 2021r. ...... Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki ...... nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. ...... Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom ...... awującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ...... równoważnym samodzielny wybór: - osoby, która będzie ...... adczyć usługę opieki wytchnieniowej;   ...... Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ...... aborowie pod nr tel. ...... 189 Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020r. ...... W załączeniu niezbędne druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do ...... a Pomocy Społecznej. ...... Druki do pobrania: ...
 • Efekty realizacji programu - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019
 • Wspieraj Seniora
  ... ana infolinia dla seniorów, wsparcie ...... ariuszy, pracowników pomocy społecznej w pomoc ...... starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są ...... panującą pandemię. ...... To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów ...... właśnie przez rząd. ...... Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze. ...... 22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów W jego ramach uruchomiona ...... anie dedykowana seniorom infolinia. ...... Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w ...... ach, które wymagają wyjścia z domu, a które ...... są przez panującą pandemię. ...... Mowa m. ...... o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. ...... Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego ...... arcia do ośrodka pomocy społecznej w danej ...... Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie ...... ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. ...... Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. ...... Koszty zakupów pokryje senior. ...... Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. ...... roku życia. ...... W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy . ...... ajseniora. ...... – adres dla wolontariuszy Osoby, które chcą włączyć się w ...... dla seniorów będą mogły zgłosić się przez ...... wypełniając ankietę na stronie www. ...... ajseniora. ...... lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. ...
 • Darmowe konsultacje

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  wyloguj  bip  a  s  test  ok  katalog  chroniona  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
13
czerwca
niedziela
Kliknij na wybraną datę